Univerzitet "Sv. Kiril i Metodij"

Prirodno-matemati~ki Fakultet-Skopje

Institut za Informatika

SEMINARSKA RABOTA

MULTIPLEKSORSKI-PREKIN 2FH

Predmet: Mikroprocesori i Mikrokompjuteri

Izrabotil : Cviji} Ostoja

Mentor : d-r Marjan Gu{ev

Skopje,Mart 1997

REZIME

Vo ovaa seminarska rabota se razgledani funkciite nameneti za rabota so printer. Izlo`eni se funkcii koi se mnogu interesni od aspekt na programirawe vo sovremenite sistemi. Se raboti za BIOS prekinot 2FH.

Prekinot 2FH ovozmo`uva vrska pome|u razli~nite DOS programi i programeri. Na sekoj od navedenite programi se pristapuva so pomo{ na prekinot 2FH koristej}i gi soodvetnite kodovi i funkcii. Pokraj toa, mo`no e iskoristuvawe na prekinot 2FH za sopstvenite rezidentni programi, {to e potpolno dokumentirano.

ABSTRACT

In this seminar, function related to the printing job are documented. Program functions which are interesting from programing point of view in the modern sistems are shown. It's the BIOS 2FH interaption.

2FH interaption allows conection between diferent DOS programs and programers. Acces to each of listed programs using 2FH interaption can be done using the coresponding codes and functions. 2FH can be used for each resident programs, which is fully documented.

SODR@INA

MULTIPLEKSORSKI PREKIN - 2FH