Univerzitet "Sv. Kiril i Metodij"

Prirodno-matemati~ki Fakultet-Skopje

Institut za Informatika

Goran Popovski

Simulacija na dinami~ko izvr{uvawe

DIPLOMSKA RABOTA

Skopje, 1997

 

Mentor: Marjan Gu{ev, Prirodno-matemati~ki fakultet - Skopje

^lenovi na komisijata: 

doc. D-r Marjan Gu{ev, Prirodno-matemati~ki fakultet - Skopje

doc. D-r Danilo Gligoroski, Prirodno-matemati~ki fakultet - Skopje

Datum na odbrana: 31.X.1997 god.

Nau~na oblast: informatika

 

SODR@INA

VOVED

1 TEORETSKI PRISTAP NA DINAMI^KO IZVR[UVAWE

1.1 INSTRUKCII I INSTRUKCISKI FORMATI

1.2 VO SISTEMOT NA PROTE^NOST

1.3 KONFLIKTI VO SISTEMOT NA PROTE^NOST

1.3.1 STRUKTURNI KONFLIKTI I NIVNO OTSTRANUVAWE

1.3.2 PODATO^NI KONFLIKTI I NIVNO OTSTRANUVAWE

1.3.3 KONTROLNI KONFLIKTI I NIVNO RAZRE[UVAWE

1.4 DINAMI^KO IZVR[UVAWE

1.4.1 DINAMI^KO PREDVIDUVAWE NA GRANEWE

1.4.2 PREIMENUVAWE NA REGISTRI

1.4.3 IZVR[UVAWE VON REDOSLED

2 SIMULACIJA NA DINAMI^KO IZVR[UVAWE

2.1 PSEVDOPROCESOR I INSTRUKCISKO MNO@ESTVO

2.2 PROSLEDUVAWE NA SIMULACIJATA

2.3 PROGRAMSKA REALIZACIJA

2.3.1 MODUL ZA PROVERKA NA SINTAKSA

2.3.2 MODUL ZA INSTRUKCII

2.3.3 MODUL ZA REGISTERSKA DATOTEKA

2.3.4 MODUL ZA SIMULACIJA

ZAKLU^OK

LITERATURA

Prilog - Sim.exe