english version DIPLOMA PROJECTS makedonska verzija


link to old page

 

1.   Костадиновски Славко, “Примена на Метрополис алгоритамот кај проблемот на трговски патник, 07.06.1990, 7.50 (Д.Николиќ)


2.   Радевски Владимир, “Симулација на пресметки и паралелно процесирање”, 04.03.1991, 8.92 (Д.Николиќ),

3.   Филов Зоран, “Студентска евиденција - Пријавување испити”, (М.Кон-Поповска), 8.31


4.   Јанкоски Гоце, “Плотун или синхронизација за истовремено извршување на дејства”, 07.02.1995, (С.Марковски), 7.97

5.   Ангеловска Сузана, “ALPHA – архитектури и наредби”, 27.03.1995, (М.Гушев), 8.96

6.   Бимбилоски Љубен, “Паралелно подредување податоци”, 16.10.1995, (М.Гушев), 7.45

7.   Наневски Александар, “Синтеза на системи рекурентни равенки во систолички полиња”, 30.10.1995 (М.Гушев), 9,96

8.   Младеновска Сузана,  “Паралелно програмирање – Multi Pascal програмскси јазик”, 28.12.1995, (М.Гушев), 8.84


9.   Димитриевска Весна, “Паралелизирање на секвенцијални програми”, 15.03.1996 (М.Гушев), 9.34

10.  Мишев Анастас, “Поврзување на мултимедијални функции кај Windows”, 16.05.1996 (М.Гушев), 8.25

11.  Арсова Даниела, 17.06.1996, 6.80 (М.Гушев)


12.  Грнчароска Светлана, “Архитектура на Интернет WWW”, 24.01.1997, 8.63 (М.Гушев)

13.  Трпков Иван, “Пост-RISC процесорска архитектура”, 24.02.1997 (М.Гушев), 7.22  link

14.  Арсенов Јоцо, “Симулација на целобројно распоредување”, 09.07.1997, 7.16 (М.Гушев)

15.  Поповски Горан, “Симулација на динамичко извршување”, 31.10.1997, 8.97 (М.Гушев)

16.  Најдовска Наташа, “Поставување на WWW сервер”, 23.12.1997 (М.Гушев), 7.31  link


17.  Петровски Дејан, “РС 98 насоки за дизајн”, 10.03.1997 (М.Гушев), 8.56 link

18.  Цвијиќ Остоја, “VRML и JAVA”, 30.06.1998 (М.Гушев), 7.63

19.  Попова Мери, “Реализација на едукативен мултимедијален компакт диск”, 09.07.1998, (М.Гушев), 6.74

20.  Милосавлевска Маја, “Анимации во JAVA”, 01.09.1998 (М.Гушев), 7.22

21.  Алачов Златко, “Анализа на мемориски инструкции”, 02.09.1998 (М.Гушев), 6.88

22.  Апостолоска Наташа, “Pentium Pro процесорска архитектура”, 30.09.1998 (М.Гушев), 6.72


23.  Јездиќ Александар, “Поставување на Intranet”, 11.06.1999, 8.25 (М.Гушев)

24.  Николовска Силвија, “Подобрување на перформансите на ИЛП”, 16.09.1999, 7.44 (М.Гушев)

25.  Саздановска Александра, “Складирање инструкции”, 05.10.1999 (М.Гушев), 7.39

26.  Кечевска Елизабета, 28.10.1999, 7.06 (М.Гушев)

27.  Царовска Марија, 03.11.1999, “Преименување на регистри” (М.Гушев), 7.09


28.  Никодиноска Маја, 17.04.2000, “Организација РС 2000”, (М.Гушев), 7.03

29.  Додевска Јасмина, 16.06.2000, 7.31 (М.Гушев)

30.  Попов Борис, “Локална мрежа со Windows NT 4.0”, 11.07.2000, (М.Гушев), 6.47

31.  Пеев Атанас, “Мерење перформанси на компјутерски системи”, 12.07.2000, (М.Гушев), 6.41

32.  Тасева Жаклина, “Техника за предвидување на разгранување”, 14.07.2000, (М.Гушев), 7.10

33.  Караниколова Борка, “Мултимедија за Windows 2000”, 09.10.2000, 7.72

34.  Јакимовски Боро, “Торнадо Кодови”, 13.10.2000, (М.Гушев), 9.91

35.  Атанасова Љубица, “Систем за електронско тестирање – Web апликација за професор”, 23.10.2000, (М.Гушев), 7.06

36.  Георгиевска Наташа, “Систем за електронско тестирање – Web апликација за администратори”, 23.10.2000, (М.Гушев), 7.19

37.  Ѓоргиева Даниела, “Систем за електронско тестирање – Web апликација за студенти”, 23.10.2000, (М.Гушев), 8.16

38.  Величковски Зоран, “WAP стандард за поврзување мобилен телефон со Интернет”, 23.11.2000, (М.Гушев), 6.97

39.  Чабуковска Катерина, 13.12.2000, (М.Гушев), 6.84

40.  Крстиќ Александра, 25.12.2000, (М.Гушев), 8.09


41.  Арсова Елена, 06.03.2001 “Процесорот Merced-IA-64” (М.Гушев), 7.09

42.  Доневска Анета, 06.03.2001 “Концепти на електронска комерција ” (М.Гушев), 7.16

43.  Дочовска Марина, 07.03.2001 “Безбедност кај електронска комерција” (М.Гушев), 7.12

44.  Кочоска Светлана, “Оддалечен пристап со Windows 2000”,  03.05.2001 (М.Гушев), 7.16

45.  Јованова Маја, 16.05.2001 “Развој на електронскиот бизнис” (М.Гушев), 6.78

46.  Велковски Владо, 27.06.2001 “Анализа на графички процесори”, (М.Гушев), 7.28

47.  Танеловска Милка, “WEB дизајн на апликација за библиотека”, 05.07.2001 (М.Гушев), 6.78

48.  Георгиев Зоран, “ASP, VBScript и JScript”, 29.07.2001, (М.Гушев), 8.19

49.  Милчевска Ирена, “Web дизајн и Java скрипти”, 30.07.2001 (М.Гушев), 6.84

50.  Велјановски Бошко, “Интранет”, 15.10.2001, 7.00 (М.Гушев)

51.  Марковски Јасен, “Симулација на логички кола”, 16.10.2001, 9.78 (М.Гушев)

52.  Туџарски Стојанчо, “Мрежен IP анализатор за Windows 2000”, 12.11.2001, 7.88 (М.Гушев)

53.  Мироновски Сашо, “Креирање динамички WEB страници со ASP”, 03.12.2001, (М.Гушев) 6.78

54.  Мијалкова Марија, “TCP/IP”, 11.12.2001, (М.Гушев) 7.16


55.  Јовановски Игор, “UPnP – Jini bridge, (М.Гушев)

56.  Јовановска Билјана, “Перспективни Интернет технологии”, 27.06.2002, (М.Гушев)

57.  Петровска Наташа, “Виртуелни LAN мрежи”, 07.2002, (М.Гушев)

58.  Мушески Берзат, “SMPP”, 06.09.2002, (М.Гушев)

59.  Милеска Магдалена, “WML и WMLscript”, 10.2002, (М.Гушев)

60.  Јорданова Билјана, “Електронски бизнис”, 11.2002, (М.Гушев)

61.  Танелова Емилија, “Информационен систем и WEB презентација на Институтот за информатика”, 23.12.2002, (М.Гушев)

62.  Туџарова Стефанија, “SQL server 2000”, 23.12.2002, (М.Гушев)

63.  Ѓорѓевски Славчо, “Архитектура на микроконтролер 8051”, .12.2002, (М.Гушев)

64.  Наумовски Горан, “WLAN и WAP”, 26.12.2002, (М.Гушев)


65.  Ѓорчевски Петар, “WEB интерфејс за мултимедијална апликација”, .2003, (М.Гушев)

66.  Алексовски Жарко, “Октри алгоритми”, .2003, (М.Гушев)

67.  Ивановска Ана, “Електронска регистрација за конференции”, 3.10.2003, (М.Гушев)

68.  Атанасовски  Стефан, “Организатор на курсеви – апликација за професори”, 3.10.2003, (М.Гушев)

69.  Атанасов Горан, “Систем за управување со документи”, 3.10.2003, (М.Гушев)

70.  Волканоска Елена, “Управување на робот со Basic”, 24.10.2003, (М.Гушев)

71.  Јасмина Станојкова, “Електронско банкарство”, 13.11.2003, (М.Гушев)

72.  Гордана Стојческа, “Систем за интерактивна настава”, 28.11.2003, (М.Гушев)

73.  Соња Ивановска, “Администрирање на интерактивна настава”, 28.11.2003, (М.Гушев)

74.  Јасмина Богојеска, “Веб сервиси за интерактивна настава”, 28.11.2003, (М.Гушев)


SEND ANY COMMENT TO * Marjan Gusev