UNIVERZITET "Sv. Kiril i Metodij"
Prirodno matemati~ki Fakultet - Skopje
Institut za Informatika

Postavuvawe na WWW server
Diplomska rabota
Izrabotil: Nata{a Najdovska
Mentor: d-r Marjan Gu{ev
                     Skopje, dekemvri 1997